clemmens consult

wetgeving pesticidenreductie

In Vlaanderen worden nog steeds op grote schaal bestrijdingsmiddelen, beter gekend als pesticiden, gebruikt. De gebruikte producten zijn vaak gevaarlijk.  Bovendien zijn ze moeilijk afbreekbaar tot onschadelijke stoffen. Kortom: ze oefenen een zware druk uit op het milieu, zo blijkt uit controles van het oppervlaktewater, het grondwater en het hemelwater. Pesticiden bedreigen ons leefmilieu, ze bedreigen de gezondheid van elk van ons. Precies om die reden wil de Vlaamse overheid het gebruik van pesticiden drastisch naar beneden. Wanneer we met zijn allen minder bestrijdingsmiddelen gebruiken, bouwen we samen aan een omgeving waar het beter is om te leven. Niet in een verre toekomst maar vanaf vandaag.

Op 21 december 2001 keurde het Vlaams Parlement het decreet, houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest, goed. Sedert 2004 mochten openbare besturen in principe geen pesticiden meer gebruiken, tenzij ze dit in een afbouwplan grondig motiveerden.

Het decreet mikte ook op de voorbeeldfunctie van de openbare diensten. Zij kunnen door hun vernieuwde aanpak, ook aan privé-terreinbeheerders, landbouwers en particulieren tonen dat bestrijdingsmiddelen kunnen vermeden worden.  Het was de bedoeling om ten laatste in 2015 het gebruik van pesticiden door openbare diensten definitief te bannen! 2015 is de datum waarop de Europese kaderrichtlijn water verplicht om het gehalte aan residuen van bestrijdingsmiddelen in de waterketen terug te dringen tot een niveau nodig voor een gezond milieu.

Op 22 februari 2013 werd het nieuwe kaderdecreet duurzaam pesticidengebruik van 8 februari 2013 gepubliceerd.  Het decreet van 21 december 2001 wordt op 1 januari 2015 opgeheven.

Eén van de wijzigingen in vergelijking met het decreet van 21 december 2001 is de uitbreiding van de terreinen met nulgebruik.  Zo is bijvoorbeeld voor terreinen bij kinderopvang, scholen en instellingen voor kleuter-, basisonderwijs en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding die geen deel uit maken van het openbaar terrein ook een nulgebruik van toepassing.

U kunt de volledige tekst van het nieuwe decreet via onderstaande link lezen.

www.ejustice.just.fgov.be_decreet8februari2013

Op 18 maart 2013 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 gepubliceerd houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.

Via onderstaande link kunt u de volledige tekst lezen.

www.ejustice.just.fgov.be_uitvoeringsbesluit duurzaam gebruik van pesticiden_15 maart 2013