clemmens consult

ecologisch terreinbeheer

We beschouwen duurzaamheid in de zin van natuur-, milieu- en mensvriendelijk.  We streven naar een hoge graad van natuurlijkheid.  De inrichting is ook duurzaam in die zin dat het gedurende een lange periode zijn functie vervult enerzijds door de aard van de inrichting zelf en anderzijds door het creëren van een draagvlak.

Mensvriendelijk:

  • Er wordt rekening gehouden met de gebruikers van het terrein.

Milieuvriendelijk:

Natuurvriendelijk:

  • gebruik van inheemse planten;
  • faunavriendelijke inrichting en beheer;
  • gebruik maken van natuurlijke processen.

Duurzame inrichting en beheer van de buitenruimte is mogelijk in tuinen, groenzones, bufferzones, parkings, toeritten, … en levert een bijzondere meerwaarde voor particulieren, woonwijken, scholen, bedrijven, …

Clemmens Consult BV kan instaan voor de uitwerking van uw project tot een concreet plan voor de inrichting en het beheer.  We bieden ook ondersteuning bij de praktische uitvoering onder andere door het begeleiden van participatieve processen.